Kolonia szachowa – Wakacyjny Turniej Szachowy – informacje organizacyjne.

W związku ze zbliżającym się Wakacyjnym Turniejem Szachowym oraz kolonia szachową proszę o zapoznanie się poniższymi informacjami:

1.Adres: Ośrodek Wczasowy Krokus, Plac Pielgrzymów 9, Wieleń Zaobrzański.

2.W celu sprawnego zakwaterowania uczestników prosimy o przyjazd 6.07.2019 r. do godz, 12:00.

3.Sugerowany ekwipunek uczestnika kolonii znajduje się tutaj.

4.Dzieci uczestniczące w kolonii będą miały do dyspozycji telefon komórkowy w ściśle określonym czasie ustalonym przez wychowawcę (ok. 1 godz. dziennie). Wszelkie urządzenia multimedialne i telekomunikacyjne będą złożone w depozycie u wychowawcy.

REGULAMIN UCZESTNIKA KOLONII

1.Uczestnik kolonii zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry (wychowawców, instruktorów, ratownika), stosować się do regulaminów kolonii i ośrodka oraz przestrzegać rozkładu dnia i aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.

2.Podczas trwania kolonii Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków (środków odurzających).

3.Uczestnikom kolonii zabrania się stosowania przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek, używania niecenzuralnych słów oraz samowolnego oddalania się z terenu kolonii i miejsca prowadzenia zajęć.

4.Uczestnikom nie wolno przyjmować jakichkolwiek leków bez wiedzy wychowawcy.

5.Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubranie, obuwie, rzeczy osobiste, legitymacje szkolną).

6.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV, telefony komórkowe i rzeczy wartościowe Uczestników. Istnieje możliwość oddania w depozyt pieniędzy kieszonkowych oraz dokumentów opiekunowi grupy.

7.Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku na terenie ośrodka. Rodzice lub opiekunowie Uczestnika ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży i pobytu na kolonii na podstawie protokołu szkody sporządzonego przy udziale Kierownika Kolonii w chwili i miejscu jej powstania.

8.Uczestnikom kolonii zabrania się samowolnego korzystania z kąpieliska i sprzętu pływającego bez zgody wychowawcy i obecności ratownika.

9.Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno-sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie ośrodka.

10.Za nieprzestrzeganie poleceń kadry, a w szczególności za podejmowanie działań mogących zagrażać zdrowiu lub życiu własnemu lub innych uczestnik może: otrzymać upomnienie, karę, zostać usunięty z placówki.

11.Usunięcie z placówki odbywa się na koszt rodziców uczestnika poprzez przyjazd jego opiekunów w terminie do 24 godzin od podjęcia decyzji o usunięciu. W takim przypadku nie przysługują prawa roszczenia finansów za nie wykorzystane świadczenia.

12.Regulamin może być uzupełniany na bieżąco przez kierownika oraz wychowawcę kolonii gdy będzie tego wymagało bezpieczeństwo uczestników.

13.Regulamin stanowi integralną część karty kwalifikacyjnej uczestnika. Wypełnienie karty kwalifikacyjnej równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu Kolonii.

(Luk)
Ten wpis został opublikowany w kategorii INFORMACJE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.